ปอด ที่สูบบุหรี่ นานๆ

Stop Smoke Project

โครงการ หยุดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพ

สนับสนุนโดย บริษัท เสิร์ช โมโนโพลี จำกัด และ พันธมิตรทางธุรกิจ

นี่คือ กิจกรรมเพื่อสังคม เราได้ ทำ โครงการ นักธุรกิจ เลิกบุหรี่ โดยตั้งเป้าว่า เราสามารถ ส่ง จดหมาย email และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อหานักธุรกิจ เจ้าของกิจการ พลเมือง ประชาชนทั่วไป หรือเยาวชน ที่ติดการเสพย์ บุหรี่ ให้ตระหนัก ถึงพิษภัยของบุหรี่